2. Social · 3. Creative Writing

Scrisoarea îngerului păzitor nr. 1 / letter from guardian angel no 1


0a741e7551508af3b18389173d7cfaf1 from Cris’s diary – all rights reserved

M-am gândit să îți scriu.

Te miri de ce te-am ales pe tine și tot învârți hârtia în mâini. Când te oprești din a te mai comporta copilărește, te invit să continui lectura unor gânduri profunde și păreri ușor contradictorii.

Este meritul tău să te simți privilegiat că citești paginile marcate personal cu scrisul meu de mână. Deși mi-au transpirat palmele nu am lăsat sa se vadă, am vrut ca foile sa fie intacte. M-am gândit că după anii ocupați cu lucruri mundane vei vrea să studiezi mai îndeaproape câte ceva despre lumea care necesită să rogi o secundă să nu grăbească pasul pentru a putea recunoaște și apoi simți ceva ce aparține lumii de dincolo. În aceste scrisori te voi învăța ceea ce foarte puțini au șansa să audă, ca să nu mai spun de a le putea cunoaște. Te îndemn să oferi atenție tuturor cuvintelor, modelul și în special de ce am ales exact aceste cuvinte când puteam sa mă joc cu dicționarul de sinonime.

Sau chiar asta am făcut.

Vei ști exact cum stă treaba, mult mai târziu când vei putea să faci un tânăr să înțeleagă de ce barbarii plâng după o femeie, apoi după alta, si tot așa. Îți amintești de puterea cuvintelor care ti-au dat curaj când aveai cinci ani și Ana nu a vrut să împartă cartea cu tine, deși tu mereu împărțeai cu ea prânzul? Răspunsul a fost: pentru că așa vor, pentru că așa cred, pentru că așa știu că trebuie să fie.

Când te-ai născut am fost acolo. Te-am privit și ne-am oglindit unul în ochii celuilalt. Am convorbit, deși eu aveam propriul limbaj, vorbeam română iar tu… încă nu.

Crescând, am alergat în fața ta pentru ați arăta că nu este nici un pericol dacă grăbești pasul pentru a putea observa viețuitoarele care se mișca prea repede.

Am mers lângă tine explicându-ți despre toate împrejurimile. Te-am ascultat și am stat pe loc atunci când ai vrut să memorezi cum picătura de apă se prelinge în jos pe petala unei flori. M-ai întrebat cum se numește planta, îți amintești răspunsul? Era: “deși florile au nume, nu este important să le știi, altceva trebuie să știi despre ele. Au ceva profund, iar dacă le vei arăta gingășie ele îți vor șopti secretele care sunt transmise din generație în generație. Adăugând în cele din urmă, numele ce-l poarta.”

cu dragoste și speranță,

îngerul tău

I thought to write to you.

You’re wondering why I’ve choose you and you still turn the papers in your hands. When you stop this childish act, I invite you to continue the lecture of some profound thoughts and slightly contradictory.

It’s your worth to feel privileged that you’re reading the marking personal pages with my hand writing. Though my hands were sweaty I did not let it show, I wanted the pages to be intact. I’ve thought, that after years being busy with mundane things you’ll want to study up closely a few things about the world that requires for you to ask a second to not hurry up the step in order for you to recognize and then to feel something that belongs to the underworld.  In this letters I will teach you what very few have the chance to hear, not to say about those who may came to know. I urge you to give attention to all the words, the model and in particular why I chose exactly those words when I could play with my dictionary of synonyms.

Or maybe that’s what I did.

You’ll know exactly how it works, much later when you could make a young man understand why men cry after a woman, then after another, and so on. Remember the power of words that gave you courage when you were five and Ana did not want to share the book with you, although you always shared your lunch with her? The answer was: because they want to, because they believe to, because they know that it has to be.

When you were born I was there. I looked at you and we mirrored each other’s eyes. We’ve talk, although I had own language, talking Romanian and you …not yet.

Growing up, I ran in front of you to show you that there is no danger if you hurry up in order to observe the creatures that move too fast.

I walked next to you explaining all about surroundings. I listened and I stood still when you wanted to memorize as drops of water trickle down on the petal of a flower. You asked what the plant it’s called, remember the answer? It was: “although the flowers have names, it is not  important to know, something else you should know about them. They have something deep, and if you show them tenderness they will whisper secrets which are passed from generation to generation. Adding the end, the name they carry. “

with love and hope,

your angel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s