2. Social · 3. Creative Writing

despre prietenie / about friendship


 Prietenie, un simplu arhaism plin de semnificatii (uneori ascunse) multiple înţelesuri şi cum îmi mai place mie să zic… pe nivele.

Trebuie să fie aşa? când oamenii ştiu totul despre tine,  continuă oricum să te placă?! hm.. that’s an understatement!

Mircea Eliade zicea:

“În prietenie se întâmplă acelaşi lucru: eşti iubit nu pentru ceea ce eşti tu, ci pentru ceea ce vede şi crede prietenul tău în tine. Tu, omul, eşti sacrificat întotdeauna. Eşti iubit nu pentru tine, ci pentru ceea ce poţi da, ceea ce poţi justifica, verifica, contrazice sau afirma în sentimentele prietenului. Şi nu te poţi plânge, pentru că şi tu faci la fel; toată lumea face la fel.”

Toată lumea face la fel…

Mă gândeam la o definiţie, una personală privind actul de prietenie, dar nu am găsit una pe care să o pot ataşa tuturor prietenilor mei. De ce? nu că ar fi un clişeu, este graţie faptului că suntem toţi diferiţi, din fericire. Am realizat pe calea grea că nu toţi sunfem făcuţi să ascultăm, sau să avem cuvintele potrivite pentru a calma şi relaxa un prieten.

friendship 2 Cu toţii avem prieteni, amici sau camarazi,indiferent de timpul petrecut împreună, de la toată ziua până la de 3 ori de an, şi atunci pe fugă. Apreciabil este că în acele clipe, prietenul/ prietena este alături, să ne distreze sau să distragă pentru câteva minute de la aventura propriei vieţi.

Să ne mulţumim oricum şi pentru nivelul acesta de dobândire, oricum este unul dintre cele mai importante şi mari realizări a omului.

 

Friendship, a simple archaism full of meanings (sometimes hidden) multiple meanings and how I also like to say … on levels.

Does it have to be like this? when people know everything about you, they continue to like you anyway ?! hm .. that’s year understatement!

Mircea Eliade said:

“In friendship happens the same thing: you are loved not for what you are, but for what your friend sees and thinks about you. You, man, you’re always sacrificed. You are loved not for you, but for what you can give, for what can justify, check, contradict or affirm in the friend’s feelings. Snd you can not complain, because you do the same; everyone does the same. ”

Everyone does the same …

I was thinking about a definition, a personal one about  the act of friendship, but I haven’t found one that can attach to all my friends. Why? not that it’s a cliché, it is due to the fact that we are all different, fortunately. I realized on the hard way that we aren’t all made to listen, or to have the right words to calm and relax a friend.

We all have friends, fellows or comrades, regardless of the time spent together, from all day to 3 times a year, and then on the run. Appreciable is  in those moments a friend is there to entertain or to distract us for a few minutes from our own life adventure.

Anyway, we have to be thankful for us this level of accomplishment, however it is one of the most important and greatest achievements of mankind.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s